Ziggur - Wat laat jij na op internet?

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Download en print de voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur – een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de 3e Binnenvestgracht 23 C te Leiden. Deze voorwaarden gelden voor de dienst van Calanza B.V. getiteld Ziggur en zijn opgesteld op 16 september 2010. Calanza B.V. is op werkdagen van 9.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar via 071 8889 889 of per e-mail via info@calanza.com.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Ziggur. Door gebruik te maken van de website van Ziggur – onder meer toegankelijk via Ziggur.nl, Ziggur.me en Ziggur domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) media en of API) aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ziggur heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Ziggur voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Toestemming

Als bezoeker en gebruiker van Ziggur ga je akkoord met de hierna volgende bepalingen en voorwaarden, hetzij door de website te bezoeken, hetzij door de website te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid.

Dienstverlening Ziggur account en Ziggur Plus account

Basisdienst
Bij Ziggur kun jij jouw wensen veilig opslaan met betrekking tot jouw profielen op websites en online netwerken. Jij kunt deze wensen zelf up to date houden, Ziggur heeft geen controle over de actualiteit van jouw gegevens. Tevens kun je opgeven wie jouw vertrouwenspersonen zijn. Dit zijn personen die Ziggur kunnen informeren over jouw overlijden. Wanneer een vertrouwenspersoon Ziggur laat weten dat jij overleden bent, en dit kan bewijzen door middel van het overleggen van een overlijdensakte, onderneemt Ziggur de onderstaande acties. Het basis Ziggur account is een gratis account.

Dienst bij overlijden als je een gratis Ziggur account hebt
Als je een gratis Ziggur account hebt, stuurt Ziggur de lijst met jouw wensen aan de vertrouwenspersoon die jij in jouw account hebt aangegeven. Tegen betaling door een van jouw nabestaanden voert Ziggur de wensen uit die jij in je account hebt opgeslagen. De actuele hoogte van het bedrag van deze fee, vind je in onze prijslijst.

Dienst bij overlijden als je een Ziggur Plus account hebt
Als je een Ziggur Plus account hebt - met of zonder extra opties - voert Ziggur de wensen die jij hebt opgegeven in jouw account uit. Hieronder vallen zowel de wensen met betrekking tot de profielen waarvan jouw nabestaanden het bestaan mogen weten, als de wensen waarvan je hebt aangegeven dat die niet kenbaar gemaakt mogen worden. De actuele prijzen voor de Ziggur accounts, vind je in onze prijslijst.

Het handelen van je nabestaanden
Ziggur heeft geen controle over het handelen van nabestaanden, vertrouwenspersonen of de organisaties achter websites en online netwerken waarvan jij je wensen opgeeft. Ziggur kan dan ook geen garantie geven ten aanzien van de uitvoering van de wensen.

Registratie en Account beveiliging

Om gebruik te kunnen maken van Ziggur, maak je een persoonlijk account aan op de manier zoals beschreven op de website. Ziggur behoudt zich het recht voor om accounts te weigeren als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de aanvrager met zijn/haar account activiteiten wil ontplooien die niet wetmatig zijn of die niet in de lijn liggen van de bedoeling van Ziggur.

 • Je staat er tegenover Ziggur voor in dat de informatie die je aan Ziggur verstrekt compleet, naar waarheid is ingevuld. Je draagt zelf zorg voor het actueel houden van de gegevens.
 • Je stemt ermee in dat wij jouw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het uitvoeren van jouw wensen rond je digitale identiteit na overlijden (raadpleeg ons Privacy Statement).
 • Als je jonger bent dan twaalf (12) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je twaalf (12) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
 • Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van je Ziggur account. Je bent verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik wegens het niet nakomen van de geheimhoudingsplicht van je wachtwoord.
 • Je kunt op elk gewenst moment je account beëindigen door contact met ons op te nemen.
 • Een Ziggur account is alleen bedoeld voor natuurlijke personen.

Gebruik van de Ziggur website

Je staat er tegenover Ziggur voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Ziggur website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Ziggur website.

Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Ziggur niet:

 • op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
 • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 • in strijd zijn met enige wet, bindende regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Ziggur te omzeilen;
 • op een andere manier onrechtmatig zijn tegenover Ziggur en/of een derde.

Betaalde diensten

 • Alle prijzen van betaalde diensten die door Ziggur worden aangeboden, zijn in euro's en inclusief BTW.
 • Met het registreren voor een Ziggur Plus account en/of een of meerdere betaalde extra opties ga je een betalingsverplichting tegenover Ziggur aan. Betaling vindt plaats via Paypal. Betaling dient te gebeuren binnen veertien (14) dagen nadat je een overeenkomst met Ziggur aangaat.
 • Je hebt het recht om binnen veertien (14) dagen na het aangaan van het aangaan van de overeenkomst, deze zonder opgaaf van reden te laten ontbinden. Als je op dat moment al aan een betalingsverplichting hebt voldaan, zal Ziggur binnen dertig dagen na de annulering het volledig betaalde bedrag terugbetalen.
 • Indien je niet binnen veertien (14) dagen aan je betalingsverplichting jegens Ziggur voldoet, wordt een herinnering via e-mail gestuurd. Indien binnen veertien (14) dagen na het verzenden van deze e-mail nog niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, behoudt Ziggur zich het recht voor om de diensten te beëindigen waarvoor betaling niet is voldaan. Gegevens die je hebt ingevoerd die specifiek zijn gekoppeld aan de niet betaalde dienst, kunnen hierbij verloren gaan.
 • De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 • Je kunt Ziggur niet houden aan prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de vermelde prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Als je ervoor hebt gekozen om je account of een optie jaarlijks of maandelijks te betalen, kun je deze abonnementsvorm te allen tijde omzetten naar een eenmalig bedrag, als deze betalingsoptie wordt aangeboden. De hoogte van het bedrag wordt op dat moment bepaald door Ziggur.

Beëindigen en beschikbaarheid diensten

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Ziggur ten dienste staan, is Ziggur te allen tijde zonder voorafgaande opgave van redenen gerechtigd om je account tijdelijk of blijvend te beëindigen en/of te verwijderen als je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Ziggur kan in zulke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verlies van jouw opgeslagen gegevens, of voor andere gevolgen die het stopzetten van jouw account op dat moment heeft. Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Ziggur tijdelijk of permanent wordt beëindigd vanwege het in strijd handelen met de voorwaarden, worden geen eerder betaalde abonnementsgelden en eenmalige betalingen geretourneerd.

Ziggur garandeert niet dat de dienst van Ziggur te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

Privacy

Door het gebruik, bezoek en registratie van de website verklaar je kennis te hebben genomen van het Ziggur Privacy Statement.

Klachtenprocedure

Als je schadelijke of illegale gegevens op de website van Ziggur opmerkt, verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Als de informatie inderdaad schadelijk of illegaal is, zal Ziggur deze direct verwijderen en de nodige maatregelen nemen om door deze informatie veroorzaakte schade te verhelpen.

De klachtenprocedure is in overeenstemming met de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”.

Aansprakelijkheid

Ziggur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Ziggur dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voor zover er op grond van het bepaalde enige aansprakelijkheid op Ziggur rust, is deze aansprakelijkheid tegenover de gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door gebruiker aan Ziggur betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van Ziggur is voortgevloeid.

Ziggur is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Ziggur verricht en/of het gebruik van de website.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ziggur meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ziggur vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Ziggur voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ziggur ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Ziggur uit te sluiten.

Geschillen

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overige voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten afspraken die jij met Ziggur hebt gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Ziggur © 2019